Quyền Riêng Tư

Tuyên bố này và Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi áp dụng cho Sentis Investments Pty Ltd (ABN 97 141 490 164), là công ty nắm cổ phần chủ chốt của tập đoàn Sentis và các thực thể liên quan của công ty (Sentis), liên quan đến thông tin cá nhân do Sentis thu thập, và bao gồm một số phần quan trọng nhất của Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm các thực hành về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng xem Chính Sách về Quyền Riêng Tư trực tuyến của chúng tôi. Vui lòng đọc bản tóm tắt bên dưới và nhấp vào liên kết để biết thêm chi tiết về một chủ đề cụ thể.

Sentis ủng hộ thái độ coi trọng của cộng đồng về việc duy trì quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân và nhạy cảm của cá nhân.  Điều này mở rộng cho việc thu thập và quản lý thông tin được lưu giữ trong các hồ sơ của Sentis liên quan đến các cá nhân.

Chính Sách về Quyền Riêng Tư của Sentis nhằm thông báo cho mọi người về:
·     cách thức và thời điểm Sentis thu thập thông tin cá nhân;
·     cách thức Sentis sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân;
·     cách thức Sentis lưu giữ thông tin cá nhân an toàn, chính xác và cập nhật;
·     cách thức một cá nhân có thể truy cập và sửa thông tin cá nhân của mình; và
·     cách thức Sentis sẽ tạo điều kiện hoặc giải quyết khiếu nại về quyền riêng tư.

Thu Thập
Cách thức thông thường của Sentis là thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ cá nhân liên quan đến thông tin cá nhân đó. Các loại thông tin chúng tôi thu thập được liệt kê dưới đây. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân bao gồm cả thông tin cá nhân nhạy cảm từ bạn. Các loại thông tin nhạy cảm chúng tôi thu thập được liệt kê tại đây.

Tuy nhiên, đôi khi Sentis có thể thu thập thông tin cá nhân từ bên thứ ba. Nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bên thứ ba, bất cứ khi nào có khả năng phát sinh, chúng tôi sẽ cho bạn biết rằng chúng tôi đã làm việc này và lý do tại sao chúng tôi làm việc này trừ khi các trường hợp đặc biệt xảy ra, như khi nhà tuyển dụng của bạn hoặc bên đại diện của người mà bạn đang cung cấp dịch vụ hoặc những bên khác cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc vì những lý do khác được liệt kê trong đoạn 3.6 trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Trong những trường hợp nhất định, chúng tôi yêu cầu bạn giúp tạo ra mã nhận dạng duy nhất để liên kết bất cứ câu trả lời nào bạn có thể cung cấp cho một hoặc nhiều bảng câu hỏi trong quá trình thực hiện dự án (hoặc nhiều dự án). Mã này sẽ được nhóm nghiên cứu tại Sentis lưu trữ an toàn và giữ bảo mật. Sau khi hoàn thành dự án, thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa và bất cứ báo cáo nào từ các câu trả lời của bạn trong các bảng câu hỏi sẽ được tổng hợp và ẩn danh mà không cần hỏi ý kiến từ mỗi cá nhân tham gia.

Sử Dụng và Tiết Lộ
Sentis chỉ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích khi thu thập, các mục đích này liên quan trực tiếp đến một trong các chức năng và hoạt động của chúng tôi tại đây (đoạn 4.2).

Sentis thường sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên ngoài Sentis khi những bên thứ ba đó hỗ trợ Sentis trong việc thực hiện các dịch vụ của Sentis hoặc là một bên có liên quan đến Sentis. Ví dụ về các tổ chức đó được liệt kê tại đây (đoạn 5.1).

Bạn có thể hủy đăng ký nhận thêm bất kỳ thông báo nào từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu bạn không muốn nhận các thông báo tiếp thị trực tiếp từ Sentis, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin được cung cấp cụ thể dưới đây, hoặc làm theo các liên kết hủy đăng ký trong bất cứ thông báo nào qua email mà bạn nhận được từ chúng tôi.

Chính Sách về Báo Cáo Tín Dụng
Trong phạm vi bạn cung cấp cho Sentis các thông tin cá nhân là thông tin tín dụng hoặc trong phạm vi chúng tôi thu thập bất cứ thông tin tín dụng nào về bạn từ bên thứ ba hoặc cho phép bạn trì hoãn thanh toán lâu hơn 7 ngày đối với các chi phí tới tài khoản Sentis của bạn, thì Chính Sách Báo Cáo Tín Dụng của Sentis sẽ được áp dụng. Vui lòng xem đoạn 6 (tại đây) và Chính Sách Báo Cáo Tín Dụng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tiết Lộ Xuyên Biên Giới
Một số thông tin Sentis thu thập được có thể được tiết lộ với các thực thể liên quan của công ty, các nhà thầu, các đại lý và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ngoài phạm vi Úc. Bạn đồng ý việc thông tin của bạn được tiết lộ cho một nơi ngoài phạm vi Úc vì mục đích này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ, Canada, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Vương Quốc Anh và bạn hiểu và thừa nhận rằng Nguyên Tắc về Quyền Riêng Tư của Úc 8.1 sẽ không áp dụng đối với các tiết lộ như vậy về thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng xem đoạn 7.1 cho Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi để biết thêm thông tin liên quan đến việc tiết lộ xuyên biên giới đối với thông tin cá nhân của bạn.

An Ninh và Truy Cập
Sentis thực hiện các bước để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ khỏi việc truy cập, mất mát, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ không được cho phép. Vui lòng xem tại đây (đoạn 8) để biết thêm thông tin, khi chúng tôi yêu cầu bạn thông báo cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn cần cập nhập.

Nghĩa Vụ của Sentis
Sentis bị ràng buộc bởi Đạo Luật về Quyền Riêng Tư năm 1988 (Cth). Để có thêm thông tin, vui lòng xem Chính Sách về Quyền Riêng Tư đầy đủ của chúng tôi.

Cách thức liên lạc với chúng tôi

Để biết thêm thông tin hoặc thực hiện khiếu nại, vui lòng liên hệ với Sentis tại địa chỉ Enquiries-Brisbane@Sentis.net hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ PO Box 303, Morningside, Qld 4170 hoặc liên lạc với chúng tôi theo số +61 07 3363 5900.